d1m5n, gevestigd aan de Wilgenbroek 67, 4822 XT Breda (hierna: d1m5n, ons of wij), respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.d1m5n.nl. In dit privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie van de bezoeker wordt verzameld en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. D1m5n houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als d1m5n zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy verklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle informatie, waaronder persoonsgegevens, die d1m5n verzamelt gedurende het bezoek/gebruik van de website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar d1m5n bevatten of waarvan een link op onze website staat.

Privacy by design

Privacy by design houdt allereerst in dat tijdens de ontwikkeling van producten en diensten aandacht besteed aan privacy verhogende maatregelen. 

Bijvoorbeeld door extra (technische) maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen, zoals anonimisering en pseudonimisering. De aandacht voor privacy dient tijdens de gehele levensduur van het systeem te blijven bestaan.

Daarnaast houden wij rekening met dataminimalisatie. Dit betekent dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken en alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

In de praktijk betekent dit dat wij beoordeelt hebben, dat de gevraagde gegevens nodig zijn voor het leveren van de desbetreffende dienst. Om dit soort redenen vragen wij bijvoorbeeld niet naar gegevens zoals geboortedatum of dergelijke persoonlijke gegevens als dit niet nodig is.

Privacy by default

Privacy by default houdt in dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat wij willen bereiken. Met andere woorden, de standaardinstellingen op onze website hebben wij getracht zo privacyvriendelijk mogelijk in te stellen. 
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn zullen worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens van d1m5n.

Persoonsgegevens van klanten worden door d1m5n verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Communicatie over de opdracht
  • Het uitvoering geven aan een opdracht
  • Administratieve doeleinde

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan d1m5n de volgende persoonsgegevens van je vragen: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, kvk-nummer. Jouw persoonsgegevens worden door d1m5n opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bij verwerking van je gegevens en de levering van de producten en diensten zoals hierboven omschreven kan d1m5n samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen waarbij jouw persoonsgegevens als onderdeel van de gegevens verwerkt kunnen worden.

E-mail en contact

Wanneer je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De persoonsgegevens worden door d1m5n opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat met aangemeld is. Mochten hier vragen over zijn, kan er altijd contact worden opgenomen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Openbaarmaking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Waar nodig zullen de gegevens enkel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van de diensten van d1m5n. De werknemers van d1m5n en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van Google Analytics. Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Mocht je hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen met d1m5n.

Minderjarige

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij kunnen dit overigens niet controleren en verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Bewaartermijn

D1m5n bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden voor d1m5n opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruik van cookies

D1m5n maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken enkel gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

D1m5n maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Mocht je hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op.

Wijzigingen en vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

D1m5n behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op de website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken.

Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid of over jouw gegevens, kun je altijd contact opnemen met d1m5n. Dit kan via de website of per telefoon 06 39 145 185. Ook kun je de klantenservice bereiken via e-mail (lars@d1m5n.nl), Whatsapp 06 39 145 185 of per brief naar wilgenbroek 67, 4822 XT Breda.